محصول خطی – پنبه‌ای

کد محصول: ۹۸۸۰۰
نوع پارچه: خطی – پنبه ای
طول طاقه ها: ۱۰۰متری ( استاندارد)
کاربرد: چادر های ماشین سواری و پرده سایبان و چتر های خیابانی و مغازه ها، منازل و … مورد استفاده قرار می گیرد.